Doel en subdoelen

Het hoofddoel is:

Kinderen op een goede manier weerbaar maken &
de school – door inzet van alle betrokkenen –
een pestvrije omgeving laten zijn.

De subdoelen zijn:

  • kwetsbare kinderen  binnen het project extra ondersteuning geven, zodat ze weerbaarder worden en niet ten prooi vallen aan ongewenst gedrag van anderen.
  • leerlingen die zichzelf overschreeuwen (daardoor eigenlijk ook kwetsbaar zijn) krijgen binnen het project ondersteuning om meer bij zichzelf te komen en te blijven.
  • ouders en kinderen in gesprek te laten gaan over de problematiek
  • leerkrachten schoolbreed in te zetten voor signalering, zowel in de eigen groep als op de ‘vrije’momenten. Te denken valt aan de pauzes op het schoolplein.

De doelen worden bereikt door bij de kinderen te werken aan hun zelfvertrouwen, ik-sterkte. Begrip wordt gekweekt voor anderen. Dit gebeurt door zelf te ondervinden, binnen de veilige omgeving die gecreëerd wordt, door gebruik te maken van toneelstukjes, rollenspellen, groepsgesprekken, visualisaties, actie en reactie, spiegelen, NLP-ankeringen, huiswerkopdrachten die de leerlingen alleen en samen met hun ouders/verzorgers maken.

De doelen worden ook bereikt door te herhalen. Herhaling is een krachtige leermeester. Er wordt herhaald door de klassenleerkracht, maar ook in de groepen; beginnen in groep 3, dan groep 5, dan groep 7. In groep 3 wordt de basis gelegd, in groep 5 uitgebreid en in groep 7 wordt uitgebreid en geconsolideerd.

Kennis wordt uiteindelijk intrinsiek, kennis wordt gekoppeld aan een positieve emotie en wordt daardoor geïnternaliseerd. Volgens de 4 stappen van NLP: onbewust onbekwaam; bewust onbekwaam; bewust bekwaam en onbewust bekwaam.

Niet de eigen leerkracht, maar een externe trainster geeft de cursus. Feedback van verschillende leerkrachten waar ik de cursussen heb kunnen geven, is dat zij het als zeer waardevol ervaren dat zij tijdens mijn lessen kunnen observeren.

Door de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en trainster leren kinderen stevig in hun schoenen te staan en op een goede, assertieve manier voor zichzelf op te komen. Doordat iedereen binnen de school betrokken is bij deze cursus, zal op elk moment van de dag het programma neergezet worden. Ook thuis zullen de ouders het programma ondersteunen en ondervinden dat zij op een positieve manier bijdragen aan het wel en wee van hun kind(eren)